Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán năm đối với cơ quan nhà nước

Thứ Hai, 12-03-2018 / 9:11:45 Sáng
1855 Lượt xem

Thông tư 137/2017/TT-BTC hướng dẫn lập và gửi báo cáo quyết toán năm như sau:

Báo cáo quyết toán năm; báo cáo tài chính năm: thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC (Riêng năm 2017 thực hiện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010);

Báo cáo quyết toán vốn, phí dự trữ quốc gia (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dữ trữ quốc gia, chế độ kế toán dự trữ quốc gia;

Báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (nếu có) lập theo biểu mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 137.

Các cơ quan, đơn vị lập và gửi báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không có đơn vị dự toán cấp trên).

Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2017.

(Nguồn: Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk)