Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

Thứ Hai, 18-02-2019 / 12:38:05 Sáng
1363 Lượt xem

Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KT ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai, phổ biến các văn bản sau:

  1. Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;
  2. Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến;
  3. Phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BTC ngày 02/01/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Các văn bản trên được đăng tải tại địa chỉ https://daklak.gov.vn/