Triển khai một số văn bản của Bộ Tài chính

Thứ Sáu, 15-06-2018 / 7:15:21 Sáng
1533 Lượt xem

Ngày 7/6/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 4571/UBND-KT về việc triển khai một số văn bản của Trung ương.

Theo đó UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ các nội dung các văn bản nêu trên phổ biến triển khai thực hiện. Cụ thể:

Thông tư 44/2018/TT-BCT ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTCngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lí, lệ phí tron công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

 

Thông tư 44/2018/TT-BTC chi tiết xem tại:

http://www.mediafire.com/file/2kfecb5yqpasu7s/%5Bvanbanphapluat.co%5D+44-2018-tt-btc.pdf

Thông tư 36/2018/TT-BTC chi tiết xem tại:

http://www.mediafire.com/file/iu0xyi82fbe2uu2/thong-tu-36-2018-tt-btc-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc_2.pdf/file

Huỳnh Lài – phòng Truyền thông