Quy định mới về trồng, quản lý và sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư

Thứ Ba, 05-12-2017 / 2:36:26 Sáng
1528 Lượt xem

Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng, trong đó nổi bật là quy định mới về hỗ trợ trồng rừng sản xuất; quản lý, sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư.

Theo đó:

Hỗ trợ trồng rừng sản xuất cho hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (khu vực II và III) theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách Bảo vệ và Phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

Đối với diện tích rừng được hình thành do Chủ đầu tư tự trồng, Chủ đầu tư tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; được hưởng lợi và thực hiện các nghĩa vụ đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được hình thành từ kinh phí trồng rừng thay thế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý rừng và các cơ quan tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát triển.

Đối với diện tích rừng sản xuất của hộ gia đình được hỗ trợ trồng từ kinh phí trồng rừng thay thế, hộ gia đình có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; được hưởng lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định.

Điều khoản thi hành:

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

(Nguồn: Trần Minh Đức – Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk)