Quy định mới về xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ Sáu, 08-12-2017 / 3:29:14 Sáng
1961 Lượt xem

Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó nổi bật là quy định mới về xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với:

+ Hạt Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

+ Chi cục Kiểm lâm, chủ rừng là tổ chức xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng.

+ Hạt Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức chính trị – xã hội được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

+ Chi cục Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức.

+ Chi cục Kiểm lâm hoặc hạt Kiểm lâm kiểm tra, xác minh diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với trường hợp có kiến nghị.

Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

(Nguồn: Ngô Vương Phi – Quỹ BV và PTR tỉnh Đắk Lắk)