• Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  Triển khai Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ

  Thực hiện Công văn số 1059/UBND-KT ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai các văn bản Trung Ương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai, phổ biến các văn bản sau: Nghị […]

 • Triển khai một số văn bản của Bộ Tài chính

  Triển khai một số văn bản của Bộ Tài chính

  Ngày 7/6/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 4571/UBND-KT về việc triển khai một số văn bản của Trung ương. Theo đó UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ các nội dung các văn bản nêu trên phổ biến triển khai […]

 • Quy định mới về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

  Quy định mới về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

  Ngày 17/01/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BTC quy định về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó nổi bật là các quy định về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng, cơ quan thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết […]

 • Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán năm đối với cơ quan nhà nước

  Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán năm đối với cơ quan nhà nước

  Thông tư 137/2017/TT-BTC hướng dẫn lập và gửi báo cáo quyết toán năm như sau: Báo cáo quyết toán năm; báo cáo tài chính năm: thực hiện theo Thông tư 107/2017/TT-BTC (Riêng năm 2017 thực hiện theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010); Báo cáo quyết toán vốn, phí dự trữ quốc […]

 • Không có hình ảnh

  Cá nhân không được xét khen thưởng cấp Nhà nước 02 lần/năm

  Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 08/2017/TT-BNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 15/12/2017. Không được xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ […]

 • Quy định mới về xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Quy định mới về xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT quy định về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó nổi bật là quy định mới về xây dựng bản đồ và xác định diện tích rừng […]

 • Quy định mới về trồng, quản lý và sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư

  Quy định mới về trồng, quản lý và sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư

  Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng, trong đó nổi bật là quy định mới về hỗ trợ trồng rừng sản xuất; quản lý, sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu […]

 • Không có hình ảnh

  Quy định nổi bật về theo dõi diến biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng

  Ngày 15/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 26/2017/TT-BNNPTNT quy định về theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. Theo đó: Dữ liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng (dạng giấy và dạng số) được […]

 • Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính về chi trả dịch vụ môi trường rừng

  Nghị định số 40/2015/NĐ-CP (Nghị định 40) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 4 năm […]